Asigurarea calităţii
PLAN MANAGERIAL
 
 
Misiune :
Liceul de Arte “Aurel Popp” Satu Mare promovează o educaţie orientată spre valori democratice şi umaniste, oferă fiecărui elev şi cadru didactic şansa de a-şi atinge propriul nivel de excelenţă într-o ambianţă stimulativă şi confortabilă, în scopul de a deveni un cetăţean capabil să răspundă adecvat unei societăţi aflate într-o schimbare. Având în vedere statutul Liceului de Artă “Aurel Popp” Satu Mare în ansamblul instituţiilor de învăţământ preuniversitar cu orientare vocaţională şi nu numai, de asemenea ţinând cont şi de tradiţiile şi trăsăturile specifice ale acestei instituţii generatoare şi păstrătoare a valorilor artistice autohtone şi universale, ne propunem pentru anul şcolar 2010-2011 următoarele obiective principale:
 
 • respectarea legislaţiei în vigoare, care vizează statutul şi funcţionarea învăţământului preuniversitar în general şi cel vocational în particular; 
   
 • consolidarea învăţământului centrat pe creativitate şi gândire critică în detrimentul celui predominant reproductiv şi fundamentarea lui pe nevoile de dezvoltare personală a elevilor; 
   
 • accentuarea intervenţiilor personalizate pe baza unor programe de instruire personalizate, diferenţiate; 
   
 • lărgirea disponibilităţilor de învăţare şi autoperfecţionare ale elevilor prin organizarea de activităţi didactice şi extracuriculare atractive, care să pună în valoare interesele , abilităţile generale şi specifice ,şi capacităţile fiecărui elev ; 
   
 • sporirea preocupării cadrelor didactice pentru prevenirea şi combaterea fenomenului de abandon şcolar ; 
   
 • îmbunătăţirea dotării liceului şi a valorificării superioare a resurselor umane şi materiale existente, dar şi a celor informaţionale, prin achiziţionarea de softuri educaţionale specifice ; 
   
 • identificarea de noi resurse financiare prin participarea la programe comunitare , colaborări cu ONG-uri, asociaţii, fundaţii, instituţii care pot reprezenta resurse potenţiale în vederea realizării obiectivelor propuse;
   
 • stimularea iniţiativelor de parteneriate active între liceu şi mediul economic, administrativ, cultural, educaţional; 
   
 • promovarea şi materializarea unui management centrat pe competivitate şi înaltă performanţă;
   
 • creşterea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice prin participarea lor la cursuri destinate perfecţionării, activităţi metodice şi examene pentru obţinerea gradelor didactice ; încurajarea unei politici active de cooperare şi înterrelaţionare pe linie didactică şi culturală cu unităţi şcolare din ţară, cu cele din alte ţări aparţinând Uniunii Europene, dar şi cu instituţii culturale din alte zone ale globului ; extinderea şi optimizarea relaţiilor cu presa şi mass-media locală în vederea promovării ofertei educaţionale, popularizarea rezultatelor obţinute de către elevi şi nu în ultimul rând pentru construirea sistematică a unei imagini atractive, competitive, unice , pe plan local a liceului. 
2018-03-02 11:39:25